โฆษกแพทยสภา เผยมติแพทยสภาสนับสนุนยุติเยียวยา 6 หมื่น ปมแม่ตั้งครรภ์ภายหลังทำหมัน-คุมกำเนิดชั่วคราว ชี้ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย แต่แพ้ธรรมชาติ ไม่เข้าข่ายได้รับเงิน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา เปิดเผยว่า มีมติแพทยสภาเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้ยุติบังคับจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ภายหลังการคุมกำเนิดชั่วคราวและทำหมัน

เนื่องจากว่าการล้มเหลวในการคุมกำเนิด ไม่ถือว่าเป็นความ เสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล แต่เป็นความเสียหายที่ดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค และเป็นเหตุแทรกซ้อนที่คาดการณ์ไว้แล้ว จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยและไม่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังเช่นข้อ 3.การจ่ายเงิน ต้องไม่เป็นความเสียหาย ที่ดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้า ในวันที่ 11 ก.ย.58 สปสช.ได้มีหนังสือสปสช. 4.03/ ว 0185 แจ้งว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2558 ลงวันที่ 18 มิ.ย.58 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์หลังคุมกำเนิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews